Tổng số lượng truy cập
359023
Số người online
17
  • Đề tài - Dự án năm 2020
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Nông nghiệp
1 Xây dựng mô hình nuôi cá biển ứng dụng lồng nhựa HDPE và công nghệ cao ở vùng biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (NGƯNG THỰC HIỆN đề tài theo QĐ số 169/QĐ-SKHCN ngày 14/9/2022) Phân Viện Nghiên cứu hải sản Phía nam ThS. Nguyễn Xuân Toản 28 tháng, từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023
2 Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi ong dú lấy mật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm nghiên cứu ong miền Nam KS. Nguyễn Anh Khoa 28 tháng, từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023
3 Xây dựng các mô hình chuyển đổi - thâm canh một số cây trồng có hiệu quả tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ ThS. Mai Văn Trị 40 tháng, từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 3 năm 2024
Khoa học Nhân văn
1 Sưu tầm và giới thiệu văn học dân gian người Việt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh TS. La Mai Thi Gia 28 tháng, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022