Tổng số lượng truy cập
147682
Số người online
8
  • Đề tài - Dự án năm 2020
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Nhân văn
1 Sưu tầm và giới thiệu văn học dân gian người Việt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh TS. La Mai Thi Gia 28 tháng, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022