Tổng số lượng truy cập
269562
Số người online
6
  • Đề tài - Dự án năm 2001
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Xã hội
1 Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ theo nguyên lý ISO 9000:2000 tại bệnh viện Bà Rịa Bệnh viện Bà Rịa Võ Văn Hùng 24 tháng, từ 7/2001 đến tháng 7/2003
2 Nghiên cứu phục chế y phục truyền thống người Châu Ro ở Bà Rịa – Vũng Tàu LHH KHKT Trần Tấn Vĩnh
3 Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 tại văn phòng Thị Uỷ Thị Xã Bà Riạ Thị uỷ BR Lê Đẳng
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Xử lý và tận dụng cặn dầu Công ty TNHH Sông Xanh TS. Nguyễn Văn Phứơc 12 tháng, từ tháng 8/2001 đến tháng 8/2002
Khoa học Y - Dược
1 Nghiên cứu tình hình sử dụng dịch vụ y tế và xây dựng đề án chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào dân tộc Châu Ro huyện Châu Đức tỉnh Bà Riạ Vũng Tàu Trung cấp Y tế Trương Thanh 12 tháng (4/2001 -4/2002)