Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã Tuần 2 tháng 5 năm 2019 (10/05/2019)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã Tuần 2 tháng 5 năm 2019

Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- vũng Tàu (10/05/2019)

Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- vũng Tàu

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc triển khai thực hiên công văn sô 1517/UBND-VHTT ngày 24/4/2019 của UBND thị xã Phú Mỹ (06/05/2019)

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc triển khai thực hiên công văn sô 1517/UBND-VHTT ngày 24/4/2019 của UBND thị xã Phú Mỹ

Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố dnh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở khoa học và công nghệ (06/05/2019)

Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố dnh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở khoa học và công nghệ

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai TTHC mới ban hành lĩnh vực dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (06/05/2019)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai TTHC mới ban hành lĩnh vực dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh BR-VT (06/05/2019)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh BR-VT

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (06/05/2019)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC sủa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (06/05/2019)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC sủa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (28/03/2019)

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Công văn về việc công khai thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp xã (28/03/2019)

Công văn về việc công khai thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp xã