QUYẾT ĐỊNH Ban hành Nội quy làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND xã Tân Hải (09/03/2017)

Ủy ban nhân dân xã Tân Hải quyết định ban hành nội quy làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND xã Tân Hải