Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hải tuần1 tháng 1 năm 2019 (01/01/2019)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hải tuần1 tháng 1 năm 2019

Quyết định 187 về công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quóc gia TCVN ISO 9001: 2015 (25/11/2018)

Quyết định 187 về công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quóc gia TCVN ISO 9001: 2015

Công văn thỏa thuận hợp tác về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chinh qua dịch vụ bưu chính công ích (25/10/2018)

Công văn thỏa thuận hợp tác về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chinh qua dịch vụ bưu chính công ích

Công văn về việc công khai TTHC mới ban hành TTHC thay thế TTHC bị bai bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế (25/10/2018)

Công văn  về việc công khai TTHC mới ban hành TTHC thay thế TTHC bị bai bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế

Công văn về việc công khai TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở khoa học và công nghệ (25/10/2018)

Công văn về việc công khai TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở khoa học và công nghệ

Công văn về việc công khai TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nội vụ (25/10/2018)

Công văn về việc công khai TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nội vụ

Công văn về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (25/10/2018)

Công văn về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Công văn về việc công khai TTHC mới ban hành TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (25/10/2018)

Công văn về việc công khai TTHC mới ban hành TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Lịch công tác tuần của lãnh đạo xã Tân Hải (10/10/2018)

Lịch công tác tuần của lãnh đạo xã Tân hải

Công văn về việc triên khai Quyết định 2414/QĐ UBND tỉnh (05/10/2018)

Công văn về việc triên khai Quyết định 2414/QĐ UBND tỉnh ngày 31/8/2018