công văn về việc triển khai khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện bộ chỉ số CCHC năm 2017 (06/07/2018)

công văn về việc triển khai khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện bộ chỉ số CCHC năm 2017

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ về lĩnh vực tiếp công dân (26/06/2018)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ về lĩnh vực tiếp công dân

Báo cáo về việc thủ tục hành chính quý II năm 2018 (26/06/2018)

Báo cáo về việc thủ tục hành chính quý II năm 2018

Báo cáo rút kinh nghiệm kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (30/05/2018)

Báo cáo rút kinh nghiệm kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND xã Tân Hải

Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp (30/05/2018)

Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã năm 2018

Quyết định thành lập tổ khảo sát mức độ hài lòng của người dân (30/05/2018)

Quyết định thành lập tổ khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã năm 2018

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 (24/05/2018)

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 (23/05/2018)

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018

Công văn về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2018 và báo báo CCHC theo định kỳ (21/05/2018)

Công văn về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2018 và báo báo CCHC theo định kỳ

Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa ban xã Tân Hải (08/05/2018)

Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa ban xã Tân Hải