Công văn về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu (08/05/2018)

Công văn về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu soạn thảo và ban hành văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã

Chương trình công tác năm 2018 của UBND xã Tân Hải (02/04/2018)

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Năm 2018 của UBND xã Tân Hải 


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và Nghị quyết của HĐND xã Tân Hải năm 2018 (02/04/2018)

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNGTriển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và Nghị quyết của HĐND xã Tân Hải năm 2018

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hướng dẫn việc xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự thiếu sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Tân Hải (02/04/2018)

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hướng dẫn việc xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự thiếu sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Tân Hải

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn xã Tân Hải (02/01/2018)


Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn xã Tân Hải

Bảng thống kê Danh sách các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông áp dụng tại UBND xã Tân Hải (30/11/2017)

Bảng thống kê Danh sách các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa,

một cửa liên thông áp dụng tại UBND Tân Hải

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Tân Hải năm 2018 (30/11/2017)

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Tân Hải năm 2018 

PHỤ LỤC Kèm theo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của UBND xã Tân Hải (30/11/2017)

PHỤ LỤC Kèm theo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của UBND xã Tân Hải

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính cấp xã được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định (30/11/2017)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính cấp xã được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định

V/v xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2017 (30/11/2017)

V/v xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2017