Về việc xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2018. (30/11/2017)

Về việc xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2018.

Về việc triển khai thực hiện Công văn số 10563/UBND-SNV ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công văn số 5753/UBND-NV ngày 08/11/2017 của UBND huyện Tân Thành. (30/11/2017)

Về việc triển khai thực hiện Công văn số 10563/UBND-SNV ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công văn số 5753/UBND-NV ngày 08/11/2017 của UBND huyện Tân Thành.

Về việc xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2018. (30/11/2017)

Về việc xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2018.

Thông Báo về việc tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách xã Tân Hải (04/08/2017)

Thông Báo số 79/TB- UBND ngày 31/7/2017 của UBND xã về việc tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách xã Tân Hải

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân (19/07/2017)

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã tháng 6 năm 2017

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 07/11/2016 của UBND huyện Tân Thành. (13/04/2017)

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 07/11/2016 của UBND huyện Tân Thành.

Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (13/04/2017)

Công Văn Số 27 của UBND xã Tân Hải về việc thực hiện Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Về việc phân công thực hiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số cải cách hành chính (13/04/2017)

Về việc phân công thực hiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số cải cách hành chính

QUYẾT ĐỊNH Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 trên địa bàn xã Tân Hải (09/03/2017)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HẢI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH cải cách hành chính

nhà nước năm 2017 trên địa bàn xã Tân Hải