TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 19/9/2021
Tổng quan về phường
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Lượt truy cập: 244413
  

  Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Kim Dinh nhiệm kỳ 2016-2021
09/03/2016

UỶ BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG KIM DINH

                Số:     /TB-UBBC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Kim Dinh, ngày    16  tháng 02  năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

phường Kim Dinh nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

Căn cứ Điều 35, 36, 37 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG, ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử Quốc gia quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

Thực hiện công văn số 06A/UBBC-TCV ngày 16/02/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn;

Ủy ban bầu cử phường Kim Dinh thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

I. Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường:

1. Hồ sơ ứng cử gồm:

- Đơn ứng cử (Theo mẫu số 5/BCĐBHĐND);

- Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền (Theo mẫu số 6/BCĐBHĐND);

- Tiểu sử tóm tắt (Theo mẫu 7/BCĐBHĐND);

- Ba ảnh chân dung màu cỡ 4cm x 6cm;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (Theo mẫu số 8/BCĐBHĐND);

- Mỗi bộ Hồ sơ ứng cử của người ứng cử có 03 ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên sơ yếu lý lịch và tiểu sử tóm tắt).

2. Việc kê khai Hồ sơ ứng cử:

Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản sử dụng trong hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy, nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành (File điện tử các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội http://www.quochoi.vn). Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

3. Ảnh chụp của người ứng cử:

Ảnh của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Trong sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi người ứng cử thường trú.

4. Việc nộp hồ sơ ứng cử:

Hồ sơ ứng cử của người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường được nộp cho Ủy ban bầu cử phường (gồm 01 bộ) theo quy định tại điểm c, Khoản 1, điều 3 Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG, ngày 29/01/2016 của HĐBC quốc gia)

II. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Hồ sơ ứng cử:

1. Thời gian:

Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 17 tháng 02 năm 2016 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00, ngày 13 tháng 3 năm 2016. Riêng thứ bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2016 và chủ nhật, ngày 13 tháng 03 năm 2016, Ủy ban bầu cử phường cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

2. Địa điểm:

- Đơn vị tiếp nhận: Ủy ban bầu cử phường Kim Dinh (Tổ 9 khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 thông báo.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP;

- Uỷ ban MTTQVN TP;

- Uỷ ban Bầu cử TP;

- TT Đảng ủy phường;

- CT, PCT.UBND phường;

- Uỷ ban MTTQVN phường;

- Đài truyền thanh;

- Các khu phố;

 - Lưu: VT.

   TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 Trần Văn Minh

 

vohai
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 820 632 - Fax: (84.064) 3 820 632
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu