UBND xã Phước Tỉnh quyết tâm khắc phục những điểm còn hạn chế trong công tác cải cách hành chính thể hiện qua kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019.
27/04/2020

Nhằm tiếp tục giữ vững cũng như từng bước nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong năm 2020, UBND xã đề nghị đồng chí Đoàn Ngọc Phúc, Công chức Văn phòng – Thống kê xã tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp các bộ phận chuyên môn có liên quan khẩn trương phân tích các tiêu chí thành phần còn hạn chế hoặc chưa đạt điểm tối đa (theo biểu thống kê đính kèm), cũng như đề xuất các giải pháp khắc phục, trình UBND xã trong tháng 4/2020 để làm cơ sở tổ chức cuộc họp rút  kinh nghiệm và tìm giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của UBND xã.

 

  • Về chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính cấp xã:

Năm 2019, theo bảng tổng hợp, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của UBND Phước Tỉnh năm 2019, UBND xã đạt 79,895 điểm và xếp hạng 47/82 xã, phường, thị trấn. So với năm 2018, tổng điểm tăng 7,985 điểm (các tiêu chí thành phần có tài liệu kiểm chứng  tăng 1,585 điểm, điều tra xã hội học tăng 6,4 điểm), thứ hạng tăng 02 bậc, cụ thể như sau:

 

Qua đó nhận thấy công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã đã từng bước đi vào nề nếp và có chiều sâu. Một số tiêu chí thành phần có tài liệu kiểm chứng đạt điểm tối đa như: Cải cách tổ chức bộ máy (5.5/5.5 điểm); xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (8/8 điểm). Tuy nhiên, một vài tiêu chí thành phần (xác định qua tài liệu kiểm chứng) chưa đạt điểm tối đa như: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC (10.8/16 điểm; Cải cách thể chế (4/5 điểm); Cải cách thủ tục hành chính (3/4 điểm); Cải cách cơ chế quản lý tài chính công (5/5.5 điểm); Hiện đại hoá quản lý hành chính (7.695/11 điểm); Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (9/10 điểm). Tổng số điểm chưa đạt so với quy định của các tiêu chí thành phần này là 12.005 điểm. Do đó, phần điểm số các tiêu chí thành phần có tài liệu kiểm chứng chỉ đạt 52.995 điểm, đạt 81,53% (tối đa 65 điểm).

 

Điểm số điều tra xã hội học theo phân bổ là 35 điểm. Trong năm 2019, điểm số điều tra xã hội học của xã đạt 26,900 điểm đạt 76,86%, tăng 6,4 điểm so với năm 2018. Qua đó chứng tỏ tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2018 của UBND xã đã từng bước mang lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giao dịch thủ tục hành chính.

 

Kết quả trên là thể hiện tính nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ xã, luôn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "vì nhân dân phục vụ". Đội ngũ cán bộ xã quyết tâm khắc phục những điểm còn hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2019 nâng bước đột phá trong năm 2020.

 


Số lượt đọc: 212 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác