Công văn của Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ về việc tuyên truyền, phổ biến việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (13/10/2020)

Công văn của Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ về việc tuyên truyền, phổ biến việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Thông Báo ủy ban nhân dân xã Tân Hải lịch trực tiếp Công dân của lãnh đạo UBND, công chức xã Tân Hải (13/10/2020)

Thông Báo ủy ban nhân dân xã Tân Hải lịch trực tiếp Công dân của lãnh đạo UBND, công chức xã Tân Hải

Công văn của Sở thông tin và truyền thông về việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước trẻ em (07/10/2020)

Công văn của Sở thông tin và truyền thông về việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước trẻ em

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTG ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Thu tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thưc hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. (17/09/2020)

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTG ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Thu tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thưc hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuổi năm 2020 (17/09/2020)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuổi năm 2020

Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua "Bà Ria-Vũng Tàu" chung tay vì người nghèo-không để ai bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 (17/09/2020)

Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua "Bà Ria-Vũng Tàu" chung tay vì người nghèo-không để ai bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020

Công văn tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (17/09/2020)

Công văn tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Công văn của Sở thông tin truyền thông tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc tuyên truyền cài đặt ứng dụng BlueZone trong phòng, chống dịch Covid-19 (17/09/2020)

Công văn của Sở thông tin truyền thông tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về vêịc tuyên truyền cài đặt ứng dụng BlueZone trong phòng, chống dịch Covid-19

Kê hoạch của UBND xã Tân Hải triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTG ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản (17/09/2020)

Kê hoạch của UBND xã Tân Hải triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTG ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quyết định của ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành sủa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (09/07/2020)

Quyết định của ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành sủa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu