Báo cáo của UBND xã Tân Hải về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020 (17/06/2020)

Báo cáo của UBND xã Tân Hải về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020

Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành lao động thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (05/06/2020)

Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành lao động thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực ngành Lao động Thương binh- xã hội (05/06/2020)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực ngành Lao động Thương binh- xã hội

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà ria- Vũng Tàu (05/06/2020)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà ria- Vũng Tàu

Công văn của UBND Thị xã Phú Mỹ về việc công khi danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (05/06/2020)

Công văn của UBND Thị xã Phú Mỹ về việc công khi danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện (05/06/2020)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 939/QĐ-UBND, ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực ngành Lao động- Thương binh và xã hội (05/06/2020)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 939/QĐ-UBND, ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực ngành Lao động- Thương binh và xã hội

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động Thương binh xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà rịa- Vũng Tàu (05/06/2020)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động Thương binh xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà rịa- Vũng Tàu

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC mới ban hành, sủa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (05/06/2020)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC mới ban hành, sủa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa0 Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa- Vũng tàu (05/06/2020)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa0 Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa- Vũng tàu