Quyết định về việc thu, chi ngân sách Nhà nước Quý I-2020 của UBND xã Tân Hải (12/05/2020)

Quyết định về việc thu, chi ngân sách Nhà nước Quý I-2020 của UBND xã Tân Hải

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc triển khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (13/04/2020)

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc triển khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc triển khai quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu (13/04/2020)

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc triển khai quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc triển khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (13/04/2020)

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc triển khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (13/04/2020)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (13/04/2020)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thu, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết cuart UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (13/04/2020)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thu, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết cuart UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc khẩn trương tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã (01/04/2020)

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc khẩn trương tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã

Thông báo của UBND xã Tân Hải về việc áp dụng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC các lĩnh vực tài nguyên và môi truwòng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Tân Hải (01/04/2020)

Thông báo của UBND xã Tân Hải về việc áp dụng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC các lĩnh vực tài nguyên và môi truwòng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Tân Hải

Thông báo của UBND xã Tân Hải về việc áp dụng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC các lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Tân Hải (01/04/2020)

Thông báo của UBND xã Tân Hải về việc áp dụng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC các lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Tân Hải