Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 09/03/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực giáo dục và đào tạo (01/04/2020)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 09/03/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Công văn của UBND thị xã Phú mỹ về việc công khai TTHC mới ban hành lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (01/04/2020)

Công văn của UBND thị xã Phú mỹ về việc công khai TTHC mới ban hành lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC ngành tư pháp (01/04/2020)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC ngành tư pháp

Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT (01/04/2020)

Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (01/04/2020)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (01/04/2020)

Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc thực hiện thông báo kết luận 281/TB-UBND ngày 16/3/2020 của UBND thị xã Phú Mỹ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 thị xã Phú Mỹ (20/03/2020)

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc thực hiện thông báo kết luận 281/TB-UBND ngày 16/3/2020 của UBND thị xã Phú Mỹ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 thị xã Phú Mỹ

Công văn của UBND xã Tân hải về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp Covid- 19 (20/03/2020)

Công văn của UBND xã Tân hải về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp Covid- 19

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (20/03/2020)

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Chương trình công tác năm của UBND xã Tân Hải năm 2020 (10/03/2020)

Chương trình công tác năm của UBND xã Tân Hải năm 2020