Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực đường bộ (13/02/2020)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực đường bộ

Quyết định của UBND xã Tân Hải ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn xã Tân Hải (13/02/2020)

Quyết định của UBND xã Tân Hải ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn xã Tân Hải

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn xã Tân Hải (13/02/2020)

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn xã Tân Hải

Thông báo về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở y tế Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2019 (04/12/2019)

Thông báo về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở y tế Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2019

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiêp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (04/12/2019)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sủa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiêp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC mới sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch - Đầu tư (04/12/2019)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC mới sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch - Đầu tư

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ủa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lcác lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thành lập và hoạt động của liên hiệp Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (04/12/2019)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ủa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lcác lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thành lập và hoạt động của liên hiệp Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Thông báo của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2019-2020 (21/11/2019)

Thông báo của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2019-2020

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã về kết quả khảo sát đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông trên địa bàn xã Tân Hải năm 2019 (21/11/2019)

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã về kết quả khảo sát đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông trên địa bàn xã Tân Hải năm 2019

Kế hoạch của UBND thị xã Phú Mỹ về việc kiểm tra đảm bảo an toàn thông tin hệ thống máy vi tính tại các phòng, ban thuộc UBND thị xã Phú Mỹ, UBND các xã, phường và các đơn vị thuộc Công an thj xã Phú Mỹ (21/11/2019)

Kế hoạch của UBND thị xã Phú Mỹ về việc kiểm tra đảm bảo an toàn thông tin hệ thống máy vi tính tại các phòng, ban thuộc UBND thị xã Phú Mỹ, UBND các xã, phường và các đơn vị thuộc Công an thj xã Phú Mỹ