Thông báo kết luận của UBND xã Tân Hải kết luận của Chủ tịch UBND xã về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã năm 2019 (01/11/2019)

Thông báo kết luận của UBND xã Tân Hải kết luận của Chủ tịch UBND xã về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã năm 2019

Kế hoạch của UBND xã Tân Hải khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã năm 2019 (01/11/2019)

Kế hoạch của UBND xã Tân Hải khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã năm 2019

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Tân Hải, thị xã phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng tàu (01/11/2019)

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Tân Hải, thị xã phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng tàu

Thông báo niêm yết danh sách tiếp nhận xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua đường dây nóng của UBND xã Tân Hải (01/11/2019)

Thông báo niêm yết danh sách tiếp nhận xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua đường dây nóng của UBND xã Tân Hải

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc công khai thu, chi ngân sách nhà nước Quý III/ 2019 xã Tân Hải (30/10/2019)

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc công khai thu, chi ngân sách nhà nước Quý III/ 2019 xã Tân Hải

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã (30/10/2019)

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã

Thông báo của UBND xã Tân Hải về việc niêm yết danh sách tiếp nhận xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua đường dây nóng của UBND xã Tân Hải (30/10/2019)

Thông báo của UBND xã Tân Hải về việc niêm yết danh sách tiếp nhận xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua đường dây nóng của UBND xã Tân Hải

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trong phạm vi chức năng quản lý (21/10/2019)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trong phạm vi chức năng quản lý

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC được sủa đổi, bổ sung thuộc thâm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn (21/10/2019)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC được sủa đổi, bổ sung thuộc thâm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông báo của Sở nội vụ tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở nội vụ tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu (21/10/2019)

Thông báo của Sở nội vụ tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở nội vụ tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu