Công văn 389 của UBND xã Tân Hải về việc thực hiện thông báo kết luận số 794/TB-UBND ngày 9/8/2019 của UBND thị xã Phú Mỹ (02/10/2019)

Công văn 389 của UBND xã Tân Hải về việc thực hiện thông báo kết luận số 794/TB-UBND ngày 9/8/2019 của UBND thị xã Phú Mỹ

Báo cáo bảng giá thị trường tháng 9/2019 (02/10/2019)

Báo cáo bảng giá thị trường tháng 9/2019

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (11/09/2019)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (11/09/2019)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài chính (11/09/2019)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài chính

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở văn hóa thể thao tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (11/09/2019)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở văn hóa thể thao tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (11/09/2019)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Kế hoạch phối hợp phụ nữ khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Tân Hải năm 2019 (06/09/2019)

Kế hoạch phối hợp phụ nữ khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Tân Hải năm 2019

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính cấp xã được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định (06/09/2019)

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính cấp xã được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2018 (06/09/2019)

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2018