Kế hoạch của UBND xã Tân Hải về việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 (05/09/2019)

Kế hoạch của UBND xã Tân Hải về việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019

Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu-chi NSNN 6 tháng đầu năm 2019 của UBND xã Tân Hải (05/09/2019)

Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu-chi NSNN 6 tháng đầu năm 2019 của UBND xã Tân Hải

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc công khai thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 (05/09/2019)

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc công khai thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền CCHC quý III/2019 trên địa bàn xã Tân Hải (05/09/2019)

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền CCHC quý III/2019 trên địa bàn xã Tân Hải

Báo cáo thống kê tiếp nhận, giải quyết và giao trả hồ sơ quý III/2019 (05/09/2019)

Báo cáo thống kê tiếp nhận, giải quyết và giao trả hồ sơ quý III/2019

Báo cáo tình hình và trả kết quả thực hiện công tác CCHC quý II/2019 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của UBND xã Tân Hải (05/09/2019)

Báo cáo tình hình và trả kết quả thực hiện công tác CCHC quý II/2019 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của UBND xã Tân Hải

Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị tháng 8 năm 2019 (05/09/2019)

Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị tháng 8 năm 2019

Báo cáo bảng giá thị trường tháng 8 năm 2019 (05/09/2019)

Báo cáo bảng giá thị trường tháng 8 năm 2019

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỷ hệ thống hóa 2014-2018 (03/09/2019)

Quyết định của UBND xã Tân Hải về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỷ hệ thống hóa 2014-2018

Thông báo lịch trực tiếp công dân hàng tuần của lãnh đạo, công chức UBND xã Tân Hải (27/08/2019)

Thông báo lịch trực tiếp công dân hàng tuần của lãnh đạo, công chức UBND xã Tân Hải