Công văn của UBND xã Tân Hải về việc triển khai một số nội dung chế độ làm việc và hội họp (21/10/2019)

ông văn của UBND xã Tân Hải về việc triển khai một số nội dung chế độ làm việc và hội họp

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc triển khai thực hiện nang cao chỉ số PAPI năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (21/10/2019)

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc triển khai thực hiện nang cao chỉ số PAPI năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu (21/10/2019)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc triển khai Quyết định 2422/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về thông qua phuwong án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 (21/10/2019)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc triển khai Quyết định 2422/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về thông qua phuwong án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (15/10/2019)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trong phạm vi chức năng quản lý của Sở tài chính tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu (15/10/2019)

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trong phạm vi chức năng quản lý của Sở tài chính tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC được sủa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn (15/10/2019)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC được sủa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thông báo của Sở nội vụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở nội vụ tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu (15/10/2019)

Thông báo của Sở nội vụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở nội vụ tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc triển khai một số nội dung chế độ làm việc và hội họp (15/10/2019)

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc triển khai một số nội dung chế độ làm việc và hội họp

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc triển khai thực hiện nâng cao Chỉ số PAPI năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (15/10/2019)

Công văn của UBND xã Tân Hải về việc triển khai thực hiện nâng cao Chỉ số PAPI năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu