Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực văn hóa và thể thao (13/02/2020)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực văn hóa và thể thao

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai TTHC mới ban hành lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (13/02/2020)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai TTHC mới ban hành lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC ngành tư pháp (13/02/2020)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC ngành tư pháp

Quyết định của UBND tỉnh Bà rịa- vũng Tàu phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu (13/02/2020)

Quyết định của UBND tỉnh Bà rịa- vũng Tàu phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC đuwọc thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (13/02/2020)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC đuwọc thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC sủa đổi, bổ sung lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế (13/02/2020)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC sủa đổi, bổ sung lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC thay thế, bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn (13/02/2020)


Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC thay thế, bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn (13/02/2020)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC mới ban hành, thay thế lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS (13/02/2020)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC mới ban hành, thay thế lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS 

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (13/02/2020)

Công văn của UBND thị xã Phú Mỹ về việc công khai danh mục TTHC thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện