Quyết định kiện toàn đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn xã Tân Hải (29/10/2020)

Quyết định kiện toàn đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn xã Tân Hải

Quyết định về việc ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở UBND xã Tân Hải (29/10/2020)

Quyết định về việc ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở UBND xã Tân Hải

Quyết định về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính và áp dụng quy trình nội bộ trong quá trình duy trì HTQLCL (29/10/2020)

Quyết định về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính và áp dụng quy trình nội bộ trong quá trình duy trì HTQLCL

Quyết định về việc thành lập Tổ khảo sát mức độ hài lòng của người dân, Doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã năm 2020 (29/10/2020)

Quyết định về việc thành lập Tổ khảo sát mức độ hài lòng của người dân, Doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã năm 2020

Kế hoạch khảo sát đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Tân Hải năm 2020 (29/10/2020)

Kế hoạch khảo sát đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Tân Hải năm 2020

Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã năm 2020 (29/10/2020)

Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã năm 2020

Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, trao đổi, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân năm 2020 (29/10/2020)

Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, trao đổi, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân năm 2020

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra công tác cải cách hành, kiểm tra công vụ đối với một số cán bộ, công chức năm 2020 (29/10/2020)

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra công tác cải cách hành, kiểm tra công vụ đối với một số cán bộ, công chức năm 2020

Báo cáo về tình hình, kết quả thực hện kiểm soát thủ tục hành chínhQuý III và phương hướng Quý IV năm 2020 (29/10/2020)

Báo cáo về tình hình, kết quả thực hện kiểm soát thủ tục hành chínhQuý III và phương hướng Quý IV năm 2020

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn xã Tân Hải (29/10/2020)

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn xã Tân Hải