Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I/2016
29/02/2016
Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I/2016 

I/. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH NĂM 2016:

1.     Về Kế hoạch cải cách hành chính:

a) Việc xây dựng và ban hành Kế hoạch cải cách hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của UBND huyện:

UBND xã đã xây dựng và ban hành Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 kèm theo Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2016.

b) Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC, nêu rõ mức độ hoàn thành trong việc thực hiện các nội dung theo Kế hoạch:

Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 kèm theo Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2016 của UBND xã đã xác định đầy đủ mục tiêu, các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách Tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ, Công chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể các Bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả việc thực hiện công tác CCHC trên địa bàn xã. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã cùng các Bộ phận chuyên môn có liên quan tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra ngay từ đầu năm.

2. Về Tổ chức chỉ đạo điều hành cải cách hành chính:

a) Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC trong quá trình thực hiện công việc:

Ngày 30/12/2015, UBND xã đã ban hành Quyết định số 273/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2016. Trên cơ sở đó, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2016; kiểm điểm đánh giá sâu sát tình hình thực hiện cải cách hành chính, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính trong các cuộc họp giao ban định kỳ và có thông báo kết luận sau cuộc họp giao ban; có văn bản chỉ đạo thực hiện kịp thời các hạn chế, nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại địa phương. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc niêm yết quy trình, thủ tục hành chính, phí, lệ phí, thời gian giải quyết đảm bảo đầy đủ, rõ ràng theo quy định. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo nguyên tắc nhận hồ sơ một lần đầy đủ, hợp lệ, tránh gây phiền hà cho người dân. Bố trí công chức tiếp nhận hồ sơ hành chính có tinh thần, thái độ phục vụ tốt, có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định. Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, đôn đốc, tự kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan. Duy trì có chất lượng việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường khả năng kiểm soát minh bạch trong việc giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND xã về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2016, các Ban ngành chuyên môn có liên quan đã tham mưu UBND xã kịp thời ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện như:

- Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 11/12/2015 của UBND xã về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn xã Tam Phước.

- Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 18/12/2015 của UBND xã về việc triển khai thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND và UBND xã năm 2015 - 2016 trên địa bàn xã Tam Phước.

- Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 17/02/2016 của UBND xã về việc triển khai phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 trên địa bàn xã.

- Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 19/02/2016 của UBND xã về truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn xã Tam Phước.

- Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 19/02/2016 của UBND xã về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016.

- Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26/02/2016 của UBND xã về việc tổ chức khảo sát và công khai thủ tục hành chính đến người dân và Doanh nghiệp trên địa bàn xã Tam Phước;

- Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 26/02/2016 của UBND xã về việc tự kiểm tra công tác CCHC;

- Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 01/03/2016 của UBND xã về việc thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn xã.

b) Công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại đơn vị:

Năm 2016, UBND xã tiếp tục gắn công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của xã nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng chương trình cải cách hành chính của xã.

c) Những sáng kiến trong triển khai công tác CCHC:

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa các thủ tục, dễ hiểu, dễ thực hiện, đảm bảo cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước tại địa phương. Năm 2016, UBND xã tiếp tục thực hiện nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn cho Tổ chức và Công dân trên địa bàn xã Tam Phước; Rà soát, lựa chọn, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định đối với các TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã, nâng cao tỷ lệ TTHC được rút ngắn so với năm 2015.

3. Về kiểm tra cải cách hành chính:

a) Việc kiểm tra CCHC đối với từng bộ phận trong đơn vị:

Để đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra theo Kế hoạch CCHC năm 2016 của xã, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 26/02/2016 vể việc tự kiểm tra công tác CCHC nhằm chỉ đạo các Ban ngành có liên quan tiếp tục tham mưu thực hiện tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính của xã Tam Phước năm 2016, trong đó quy định cụ thể phạm vi kiểm tra, nội dung được kiểm tra, thời gian kiểm tra để triển khai kiểm tra trong phạm vi nội bộ UBND xã nhằm phát hiện các vấn đề hạn chế, tiêu cực cần phải xử lý; tham mưu UBND xã kịp thời tập trung giải quyết các khó khăn, kiến nghị của các Bộ phận liên quan trong việc giải quyết hồ sơ, TTHC của Tổ chức và Công dân nhằm đảm bảo việc thực hiện giải quyết hồ sơ, TTHC theo đúng quy trình, theo quy định.

 4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính:

Ngày 01/03/2016, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về việc thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn xã và Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26/02/2016 về việc tổ chức khảo sát và công khai thủ tục hành chính đến người dân và Doanh nghiệp trên địa bàn xã Tam Phước. Trên cơ sở đó, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được UBND xã triển khai thực hiện niêm yết đầy đủ bộ TTHC tại trụ sở UBND xã và tuyên truyền thường xuyên 01 lần/ngày trên Đài Truyền thanh của xã. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung nội dung thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ, việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại Bộ phận TN&TKQ xã.

II/. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

1. Cải cách thể chế:

a) Tình hình triển khai và kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Nêu rõ việc tuân thủ các quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, chất lượng văn bản được ban hành.

Ngày 17/02/2016, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về việc triển khai phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 trên địa bàn xã; Kế hoạch số 104/KH-UBND 18/12/2015 về việc triển khai thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND và UBND xã năm 2015-2016, trong đó quy định cụ thể văn bản được rà soát, thời gian rà soát, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành.

Trong Quý I/2016, có tổng cộng 04 văn bản QPPL của HĐND và UBND xã ban hành, trong đó gồm: 02 Nghị quyết của HĐND xã, 02 Quyết định của UBND xã. Qua công tác rà soát, tất cả các Văn bản đều đảm bảo thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung ban hành do Pháp luật quy định, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 và Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

b) Tình hình triển khai, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do UBND xã ban hành, kết quả xử lý các vấn đề phát hiện trong quá trình rà soát.

UBND xã thường xuyên thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND xã ban hành để kịp thời phát hiện những văn bản, những quy phạm pháp luật hết hiệu lực hoặc không phù hợp với tình hình thực tế để đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển, nâng cao nhận thức của CBCC trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

c) Tình hình triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; nêu rõ số văn bản quy phạm pháp luật phải triển khai thực hiện; số văn bản quy phạm pháp luật phải triển khai thực hiện; số văn bản quy phạm pháp luật đã được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

Trong quý I/2016, UBND xã đã ban hành 02 văn bản QPPL (02 Quyết định):

- Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN và dự toán thu, chi NSNN năm 2016.

- Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

a) Kiểm soát việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền (có tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy định; việc tiếp nhận về quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định):

Thực hiện Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 kèm theo Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2016 của UBND xã, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 19/02/2016 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 và phân công Công chức Tư Pháp - Hộ tịch là cán bộ đầu mối theo Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trực tiếp theo dõi, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND xã thực hiện rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Tổ chức, Công dân. Ngày 19/02/2016 UBND xã đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND về truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn xã Tam Phước. Trên cơ sở đó, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trên hệ thống Đài truyền thanh xã. Qua đó, để nhân dân nắm bắt được kịp thời các quy định được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các thủ tục hành chính và thực hiện quyền giám sát công tác giải quyết các thủ tục hành chính ở địa phương.

Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ xã trên cơ sở chấp hành các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã. Đảm bảo việc giải quyết công việc đúng quy trình, thời gian quy định. Không tự đặt ra các thủ tục, giấy tờ ngoài quy định. Mọi thủ tục hành chính cấp xã đều áp dụng, tuân theo quy trình Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

b) Việc công bố, cập nhật thủ tục hành chính:

Duy trì việc niêm yết bộ thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã. Thông qua đó, người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, xem hướng dẫn về việc thực hiện thủ tục hành chính. Thường xuyên tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Bộ TTHC áp dụng cấp xã. Đến nay, UBND xã đã cập nhật và niêm yết 140 TTHC/20 Lĩnh vực.

c) Tình hình công khai thủ tục hành chính theo quy định:

Hiện nay, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã đã niêm yết công khai 140 thủ tục thuộc 20 lĩnh vực đã được UBND tỉnh công bố thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã cũng như trình tự thủ tục, thời gian giải quyết, mức thu các loại phí giải quyết thủ tục hành chính được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã, mở đầy đủ các loại sổ sách theo quy định.

d) Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, Tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan, đơn vị:

Thực hiện theo quy định Luật Tiếp Công dân, UBND xã đã ban hành Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân, công tác Tiếp công dân được Lãnh đạo UBND xã duy trì thường xuyên vào ngày thứ 5 hàng tuần và bố trí hộp thư góp ý tại trụ sở UBND xã. Công tác tiếp nhận, xử lý những phản ánh kiến nghị của Tổ chức, cá nhân đối với những quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính cấp xã theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP được Lãnh đạo UBND xã duy trì thực hiện tốt.

UBND xã đã ban hành Thông báo số 136/TB-UBND ngày 23/10/2015 về việc niêm yết công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT, của xã và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã nhằm tạo điều kiện để Tổ chức, Công dân tham gia ý kiến, kiến nghị, thắc mắc các vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính của xã nói chung và việc giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã nói riêng.

Trong thời gian qua, không có phản ánh, kiến nghị của Tổ chức, Công dân liên quan đến việc Cán bộ, Công chức xã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

3. Cải cách bộ máy hành chính Nhà nước:

a) Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu Tổ chức, biên chế:

* Tình hình thực hiện các quy định của Trung ương, của UBND tỉnh về Cán bộ, Công chức cấp xã:

- Căn cứ các Văn bản quy định của Trung ương, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, UBND xã đã chỉ đạo, điều hành và Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đối với Cán bộ, Công chức cấp xã một cách nghiêm túc, đúng quy định. Công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ Cán bộ, Công chức và những người hoạt động không chuyên trách hợp lý theo từng chức vụ, chức danh theo quy định. Đồng thời, thực hiện tốt các quy định về chế độ, chính sách CBCC cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BBV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 giữa Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ lao động Thương binh và Xã hội. Hiện nay, UBND xã đã bố trí đầy đủ các chức danh Lãnh đạo chủ chốt như: Bí thư - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch - Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân và Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM.

- Thực hiện Quyết định số 188/QĐ-SNV ngày 27/4/2010 của Sở Nội vụ về việc Quy định chức vụ, chức danh và số lượng Cán bộ, Công chức xã, thị trấn thuộc huyện Long Điền. Hàng năm, theo sự chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy, chính quyền cấp xã đã tiến hành rà soát bố trí Cán bộ, Công chức đảm bảo cơ cấu, phù hợp năng lực chuyên môn từng vị trí công tác. Công tác tuyển dụng và sử dụng Công chức được UBND xã thực hiện  theo đúng quy trình và quy định. Hiện nay, tổng số Công chức cấp xã là 13 người gồm: 02 Công chức Tư pháp – Hộ tịch; 03 Công chức Văn phòng – Thống kê; 02 Công chức Văn hóa – Xã hội; 02 Công chức Địa chính - Xây dựng; 02 Công chức Tài chính – Kế toán; 01 Trưởng Công an; 01 Chỉ huy trưởng BCHQS xã, cơ bản đảm bảo bố trí, sử dụng đúng vị trí việc làm, trình độ chuyên môn được đào tạo, phát huy được năng lực, sở trường của Cán bộ, Công chức đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc quản lý Cán bộ, Công chức tại UBND xã tuân thủ theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức và các văn bản QPPL khác có liên quan, đảm bảo cho Cán bộ, Công chức được hưởng theo đúng quy định của Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng, công tác phí, trong đó có chế độ trợ cấp khuyến khích đối với những người có bằng đại học, cao đẳng.

* Tình hình thực hiện và quản lý về định mức biên chế Cán bộ, Công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

Thực hiện Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về ban hành Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định thẩm quyền quản lý Cán bộ, Công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố. Hiện nay, địa phương đã bố trí đủ 43 Cán bộ, Công chức (10 Cán bộ, 13 Công chức, 20 người hoạt động không chuyên trách) theo đúng biên chế được giao.

* Tình hình triển khai thực hiện quy chế làm việc:

UBND xã đã điều chỉnh Quy chế làm việc theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015; Thông báo số 57/TB-UBND ngày 03/6/2015 về việc phân công trách nhiệm của các Thành viên UBND xã, Cán bộ Công chức xã và một số nguyên tắc trong lề lối làm việc của UBND xã. Triển khai thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể. Chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Cơ quan Nhà nước cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ giữa UBND xã với UBMTTQ xã và các Tổ chức Đoàn thể nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ hàng năm.

Duy trì các kỳ họp giao ban, họp CBCC định kỳ hàng tháng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhằm kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra phương hướng thực hiện cho tháng tiếp theo. Giải quyết các công việc của Tổ chức và Công dân theo đúng Pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả; thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện quy tắc ứng xử của Cán bộ, Công chức ở địa phương.

b) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

* Tình hình triển khai và kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

UBND xã đã ban hành Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND xã Tam Phước. Trong đó, đã phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng; 01 Công chức Văn phòng – Thống kê làm Tổ phó; Các Công chức Địa chính – Xây dựng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Công chức Văn hóa – Xã hội; Công chức Tài chính – Kế toán làm Thành viên. Ban hành Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận TN&TKQ xã. Đồng thời, triển khai thực hiện các biểu mẫu theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết đầy đủ Nội quy cũng như trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết, mức thu các loại phí giải quyết thủ tục hành chính được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã. Nhìn chung, qua việc thực hiện quy chế, CBCC đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được phân công; đồng thời thực hiện giải quyết hồ sơ, TTHC đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Tiếp tục triển khai thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của Tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của xã. Kết quả lấy ý kiến mức độ hài lòng người dân thông qua phiếu khảo sát tại Bộ phận TN&TKQ xã trong quý I/2016: tổng số ý kiến đánh giá: 57 lượt, tỷ lệ hài lòng: 100%.

Trong quý I/2016 (tính từ ngày 17/11/2015 đến ngày 29/02/2016), Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã đã tiếp nhận 919 hồ sơ (trong đó có 06 hồ sơ kỳ trước chuyển sang). Cụ thể:

+ Lĩnh vực Đất đai: 64 hồ sơ, chiếm tỷ lệ  6,96%.

+ Lĩnh vực Chứng thực: 560 hồ sơ, chiếm tỷ lệ  60,94%.

+ Lĩnh vực Hành chính Tư pháp: 119 hồ sơ, chiếm tỷ lệ  12,95%.

+ Lĩnh vực Hồ sơ thông thường: 173 hồ sơ, chiếm tỷ lệ  18,82%.

+ Lĩnh vực Bảo trợ Xã hội: 03 hồ sơ, chiếm tỷ lệ  0,33%.

* Kết quả giải quyết:

- Đã trả kết quả: 918 hồ sơ/919 hồ sơ, tỷ lệ 99,9%. Đang thụ lý trong thời hạn: 01 hồ sơ, tỷ lệ 0,1%.  

- Đã giải quyết trước hẹn và đúng hẹn: 918 hồ sơ/918 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 100%. Trong đó, có 20 hồ sơ giải quyết trước hẹn (Lĩnh vực Hành chính Tư Pháp: 12 hồ sơ; Lĩnh vực đất đai: 06 hồ sơ; Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 02 hồ sơ).

- Không có hồ sơ trễ hẹn.

* Số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa:

Hiện nay, các Lĩnh vực được thực hiện theo cơ chế một cửa tại xã gồm 140 thủ tục/20 Lĩnh vực như: Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 14 thủ tục; Lĩnh vực Đất đai: 09 thủ tục; Lĩnh vực Đấu thầu: 08 thủ tục; Giáo dục - Đào tạo: 03 thủ tục; Lĩnh vực Lâm nghiệp: 05 thủ tục; Lĩnh vực Nông nghiệp: 02 thủ tục; Lĩnh vực Người có công: 16 thủ tục; Lĩnh vực Tôn giáo: 08 thủ tục; Lĩnh vực Chứng thực: 05 thủ tục; Lĩnh vực Hành chính tư pháp: 34 thủ tục; Lĩnh vực Thanh tra: 04 thủ tục; Lĩnh vực Thi đua Khen thưởng: 03 thủ tục; Lĩnh vực Văn hóa, Thể dục Thể thao: 03 thủ tục; Lĩnh vực Xây dựng: 06 thủ tục; Lĩnh vực Thủy lợi: 06 thủ tục; Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật: 02 thủ tục; Lĩnh vực Hòa giải cơ sở: 04 thủ tục; Lĩnh vực Tài nguyên nước: 01 thủ tục;  Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước: 01 thủ tục; Lĩnh vực Môi trường: 02 thủ tục.

* Số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông:

Lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông gồm Lĩnh vực Đất đai và Lĩnh vực Xây dựng.

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã đặt tại trụ sở UBND xã được bố trí đầy đủ các trang thiết bị cần thiết đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ người dân đến liên hệ giao dịch. Trang bị đầy đủ máy tính cho các CBCC đảm bảo 01 người/máy, bút, giấy, ghế ngồi, nước uống, máy lạnh phục vụ người dân. Đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ, thoáng mát, thái độ CBCC ân cần, hướng dẫn, giải thích tận tình, thân thiện và tạo mọi thuận lợi để đáp ứng nhu cầu giải quyết nhanh chóng hồ sơ, thủ tục hành chính của Tổ chức và Công dân đến liên hệ công việc.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ, Công chức:

Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu công việc, UBND xã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị cho Cán bộ, Công chức và những người hoạt động không chuyên trách gửi về UBND huyện để báo cáo và đăng ký đào tạo, cụ thể:

* Về Cán bộ: 10 người

- Trình độ chuyên môn:

+ Đại học: 04 người;

+ Trung cấp: 03 người;

+ THPT: 01 người;

+ THCS: 02 người.

- Trình độ chính trị:

+ Trung cấp: 08 người.

- Đạt chuẩn cả về trình độ chuyên môn là 10/10 người, đạt 100%.

* Về Công chức: 13 người

- Trình độ chuyên môn:

+ Đại học: 06 người;

+ Cao đẳng: 01 người;

+ Trung cấp: 06 người;

- Trình độ chính trị: Trung cấp 06 người.

- Đạt chuẩn về trình độ chuyên môn 13/13 người, đạt 100%.

* Những người hoạt động không chuyên trách: 20 người (kể cả Cán bộ làm công tác giảm nghèo)

- Trình độ chuyên môn:

+ Đại học: 06 người;

+ Cao đẳng: 04 người;

+ Trung cấp: 06 người;

+ Sơ cấp: 02 người;

+ THPT: 01 người;

+ THCS: 01.

- Trình độ chính trị:

            + Trung cấp: 01 người.

            + Sơ cấp: 04 người.

- Đạt chuẩn về trình độ chuyên môn người, 20/20 người đạt 100%.

5. Cải cách tài chính công:

a) Tình hình triển khai các chính sách cải cách về thuế, thu nhập, tiền lương:

Thực hiện theo quy định về thuế thu nhập, tiền lương, UBND xã đã triển khai và Tổ chức thực hiện, yều cầu toàn thể Cán bộ, Công chức lập hồ sơ đăng ký mã số thuế để đảm bảo nghĩa vụ thuế. Hàng năm, UBND xã đều Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc quyết toán thuế thu nhập, tiền lương theo quy định Pháp luật. Tuy nhiên, đến nay chưa phát sinh mức thuế phải nộp do mức lương của Cán bộ, Công chức tại xã chưa đến mức phải đóng thuế thu nhập theo quy định.

b) Thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP:

Duy trì việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP; Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND xã tiếp tục duy trì thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ.

Việc thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho đến nay đã thực hiện tốt, thường xuyên tích cực thực hiện các biện pháp tiết kiệm (tiết kiệm trong việc mua sắm vật tư văn phòng, văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại…) theo Kế hoạch triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ban hành hàng năm.

6. Hiện đại hóa hành chính:

UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

          + Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 về việc ban hành Quy chế sử dụng các thiết bị CNTT, mạng LAN, internet và phần mềm quản lý hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả xã.

          + Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 về việc thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử Trạm Khoa học và Công nghệ xã Tam Phước.

          + Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 về việc cử Cán bộ phụ trách hệ thống phần mềm một cửa xã (Phân công Cán bộ TCNN-TĐKT kiêm quản trị mạng).

            + Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng mạng máy tính nội bộ của UBND xã Tam Phước.

- Về vận hành phần mềm Văn phòng điện tử (eOffice): UBND xã tiếp tục duy trì thường xuyên và đồng bộ, toàn thể CBCC đều thao tác thường xuyên, thực hiện xử lý trên phần mềm Văn phòng điện tử (eOffice) để nâng cao hiệu quả sử dụng, ứng dụng tin học trong hoạt động hành chính tại địa phương.

- Về vận hành phần mềm Một cửa điện tử (eGate): Hiện tại phần mềm eGate đang được sử dụng ở Bộ phận một cửa gồm các lĩnh vực: Địa chính - xây dựng, Chính sách xã hội, Tư pháp – Hộ tịch và Hồ sơ thông thường, đa số các Cán bộ, Công chức đều thao tác trên máy thường xuyên. Ngoài ra, lĩnh vực Địa chính còn được kết nối mạng liên thông với huyện.

- Về sử dụng hệ thống thư điện tử (Bmail) của tỉnh: tất cả các Cán bộ, Công chức thuộc UBND xã đều có hộp thư điện tử của tỉnh và thường xuyên sử dụng hộp thư này để gửi tài liệu cho nhau.

- Về sử dụng phần mềm diệt virus Bkav Enterprise Endpoint: Đa số các máy ở Bộ phận một cửa và một số máy ở các Ban ngành chuyên môn của UBND xã đều được cài đặt Bkav Enterprise Endpoint, qua đó khắc phục được tình trạng nhiễm virus và mất dữ liệu.

- Về Trang thông tin điện tử (Trạm Khoa học và Công nghệ) của xã đã được nâng cấp, tiếp tục duy trì hoạt động và thường xuyên được theo dõi, đăng tải theo định kỳ. Từ đầu năm 2016 đến nay, tổng số tin được đăng tải trên treng thông tin điện tử của xã là 05 bản tin.

- Về tình hình cung cấp tin bài phục vụ trang thông tin điện tử của huyện: Từ đầu năm 2016 đến nay, UBND xã đã cung cấp 01 bản tin thuộc lĩnh vực CCHC được đăng trên trang thông tin điện tử của huyện.

- Về tình hình quản lý, sử dụng các trang thiết bị CNTT: hiện nay bộ tích điện của máy chủ và 01 camera bị hư và đã được UBND huyện quan tâm, trang bị, cung cấp mới. Nhìn chung, từ khi được trang bị cho đến nay, Lãnh đạo UBND xã thường xuyên vận hành, qua hệ thống camera theo dõi về tác phong, trách nhiệm phục vụ của CBCC trong giải quyết TTHC cho Tổ chức và Công dân tại Bộ phận TN&TKQ xã. Đến nay chưa phát hiện các vụ việc tiêu cực, gây phiền hà đến người dân và doanh nghiệp. Cán bộ phụ trách quản trị mạng thường xuyên theo dõi, vận hành, xử lý thường xuyên hàng tuần, hàng tháng các trang thiết bị tại Bộ phận TN&TKQ xã như: camera, máy tra cứu thủ tục hành chính, máy in số tự động ...

- Công tác bảo quản, bảo trì máy chủ và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng tại địa phương: Hiện nay, máy chủ của xã đã bị hư và đã được UBND huyện cho phép tích hợp về phòng máy chủ của UBND huyện để thuận tiện quản lý, theo dõi.

- Việc ứng dụng ISO trong công tác CCHC: Kể từ khi được chứng nhận đến nay, UBND xã tiếp tục duy trì áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

III/. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Những ưu điểm:

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, phòng ban của huyện; Đảng ủy xã trong công tác cải cách hành chính. UBND xã đã kịp thời chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cải cách hành chính theo Kế hoạch đề ra. Từ đó, ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ Cán bộ, Công chức được nâng cao; Cán bộ tại Bộ phận một cửa đã tận tình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính được nhanh chóng, đúng hẹn.

2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC:

- Trong thời gian qua, các Văn bản Pháp luật có liên quan đến các TTHC thuộc các lĩnh vực Đất Đai, Xây dựng đã được ban hành mới. Tuy nhiên, các TTHC thuộc các lĩnh vực này vẫn chưa được điều chỉnh, sửa đổi bổ sung căn cứ Pháp lý phù hợp với Pháp luật hiện hành dẫn đến khó khăn trong công tác niêm yết, áp dụng thực hiện các TTHC tại xã.

- Bên cạnh đó, một số TTHC được UBND tỉnh công bố mới, điều chỉnh, bãi bỏ chưa được Phòng Tư pháp huyện ép nhựa để hỗ trợ địa phương trong việc niêm yết theo quy định.

- Việc khảo sát thông qua website, màn hình cảm ứng ở cấp xã chưa được UBND huyện, phòng Nội vụ huyện hỗ trợ triển khai thực hiện. Hiện nay, việc khảo sát mức độ hài lòng người dân tại Bộ phận TN&TKQ xã chỉ thực hiện thông qua phiếu khảo sát.

IV/. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CCHC QUÝ II/2016:

- Tiếp tục thực hiện Chương trình Tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020.

- Cập nhật, niêm yết, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã.

- Đẩy mạnh công tác kiểm soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các nội dung yêu cầu của các chỉ tiêu, tiêu chí thành phần theo Bộ chỉ số chấm điểm CCHC hàng năm của UBND tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của xã.

- Tiếp tục hoàn thiện và triển khai Kế hoạch duy trì, giám sát việc ứng dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

- Tiếp tục tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp, đề xuất bổ sung, sửa đổi kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đúng theo quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Nâng cao lề lối làm việc lẫn tư duy trách nhiệm thực thi nhiệm vụ trong công tác Cải cách hành chính của đội ngũ Cán bộ, Công chức của xã, hạn chế bổ sung nhiều lần, giải quyết trễ hẹn các TTHC tại xã.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của Cán bộ, Công chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính.

- Duy trì việc triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các Cơ quan hành chính.

V/. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

- Kiến nghị UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh căn cứ Pháp lý theo Pháp luật hiện hành đối với Bộ TTHC cấp xã thuộc những lĩnh vực đã có Văn bản Pháp luật điều chỉnh, thay thế, bãi bỏ.

- Kiến nghị UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện kịp thời cập nhật, ép nhựa Bộ thủ tục hành chính cấp xã đã được UBND tỉnh công bố để địa phương thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định.

- Kiến nghị UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện triển khai hỗ trợ UBND xã thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân thông qua website, màn hình cảm ứng nhằm đảm bảo theo yêu cầu của Bộ chấm điểm CCHC tỉnh.


Số lượt đọc: 514 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác