Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I năm 2020
26/02/2020
Thực hiện Công văn số 10563/UBND-SNV ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính và báo cáo Cải cách hành chính hàng năm; Căn cứ Quyết định số 4533/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND huyện Long Điền về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2019; Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND xã Tam Phước về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2020trên địa bàn xả Tam Phước;
Nay, UBND xã Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I năm 2020 trên địa bàn xã Tam Phước,cụ thể như sau:

Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 26/02/2020 về Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I năm 2020 xem tại đây

Phụ lục 2 xem tại đây

Phụ lục 3 xem tại đây


Số lượt đọc: 307 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác