Công tác tuyên truyền cải cá ch hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn xã Tam Phước
05/11/2019
Năm 2019, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 1664/KH-UBND ngày 25/12/2018 về việc thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn xã và Kế hoạch số 1679/KH-UBND ngày 27/12/2018 về việc tổ chức khảo sát và công khai thủ tục hành chính đến Người dân và Doanh nghiệp trên địa bàn xã Tam Phước.

Trên cơ sở đó, công tác tuyên truyền về Cải cách hành chính được UBND xã triển khai thực hiện niêm yết đầy đủ bộ TTHC tại trụ sở UBND xã và tuyên truyền thường xuyên 01 lần/ngày trên Đài Truyền thanh của xã., tính đến nay khoảng 96 lượt, tương đương 34 giờ với 202 lượt, thu hút khoảng 6.750 lượt Người nghe. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung nội dung thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ, việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại Bộ phận TN&TKQ xã. Ngoài ra, UBND xã phối hợp UBMTTQVN xã tuyên truyền CCHC, TTHC năm 2019 theo Kế hoạch số 1681/KH-UBND-UBMTTQVN ngày 27/12/2018.
Đã triển khai thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về nội dung, hình thức triển khai, kết quả thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và lắp đặt bảng phương châm “4 xin”, “4 luôn”, bảng “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” tại Bộ phận TN&TKQ xã.
Bên cạnh đó, đã thực hiện đăng tải 02 tin về các nội dung liên quan đến công tác CCHC trên trang thông tin điện tử huyện và đăng 22 tin trên trang thông tin điện tử của địa phương. Đồng thời, tổ chức họp công tác CCHC hàng quý, hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm và thường xuyên đưa nội dung Cải cách hành chính tại các buổi họp CBCC, họp Tổ dân cư định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện và chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ CCHC góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các CBCC, các Ban ấp, Tổ Dân cư cụ thể bằng Văn bản như: Thông báo số 145/TB-UBND ngày 30/01/2019; Thông báo số 265/TB-UBND ngày 04/3/2019; Thông báo số 333/TB-UBND ngày 13/3/2019; Thông báo số 420/TB-UBND ngày 28/3/2019; Thông báo số 562/TB-UBND ngày 24/4/2019; Thông báo số 592/TB-UBND ngày 02/5/2019; Thông báo số 659/TB-UBND ngày 10/5/2019; Thông báo số 785/TB-UBND ngày 04/6/2019; Thông báo số 998/TB-UBND ngày 11/7/2019; Thông báo số 1114/TB-UBND ngày 30/7/2019; Thông báo số 1221/TB-UBND ngày 19/8/2019; Thông báo số 1397/TB-UBND ngày 16/9/2019; Thông báo số 1563/TB-UBND ngày 14/10/2019 của UBND xã.
Phát 1.954 Tờ rơi tuyên truyền Đề án trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế; 1.954 Tờ rơi tuyên truyền Đề án trao trích lục khai tử tận nhà công dân; 1.954 Tờ rơi tuyên truyền về quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Ngoài ra, đã tuyên truyền quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua video clip trên màn hình tivi tại Bộ phận TN&TKQ xã và trên trang thôn tin điện tử, zalo, facebook, youtube, ...
 Kết quả: đã triển khai thực hiện 08/08 nhiệm vụ với đầy đủ các hình thức theo Kế hoạch tuyên truyền CCHC đã đề ra trong năm 2019, đạt tỷ lệ 100%.


Số lượt đọc: 401 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác