Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I năm 2019
03/03/2019
Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I năm 2019

Quý IV, năm 218, UBND xã đã xây dựng và ban hành Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2019. Trong đó, đã xác định đầy đủ mục tiêu, với tổng cộng 36 nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách Tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ, Công chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể các Bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả việc thực hiện công tác CCHC trên địa bàn xã.

Tính đến nay, địa phương đã triển khai thực hiện 09/36 nhiệm vụ đạt tỷ lệ 25% so với Kế hoạch đã được triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Đính kèm báo cáo

 


Số lượt đọc: 406 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác