Tổng số lượng truy cập
360583
Số người online
4
  • Đề tài - Dự án năm 2002
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Biên hội bản đồ địa chất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Sở Công nghiệp ThS. Phạm Hữu Vũ
Khoa học Nông nghiệp
1 Tuyển chọn các giống tiêu tốt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TT khuyến nông Phạm Thị Chín
2 Tìm giải pháp hợp lý để bảo quản sản phẩm sau thu hoạch của nghề lưới kéo khai thác xa bờ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trung tâm Khuyến ngư tỉnh BR-VT ThS. Phan Trọng Huyến 8/2002 - 11/2003
3 Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi cá Mú đen chấm đỏ ( Epinephelus coioides ) trong ao đất ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu TT Khuyến ngư Trần Quang Vinh
4 Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp phát triển chăn nuôi dê lai bách thảo dưới tán rừng sao tại thôn Xuân Trường xã Sơn Bình Phòng Nông nghiệp Châu Đức Thân Xuân Động
5 Ưùng dụng mô hình năng suất xanh tại cộng đồng dân cư xã Láng Lớn huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Khoa học Xã hội
1 Đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức từ năm 1991 - 2001 và xây dựng phương án nâng cao chất lượng đào tạo đến 2010 của tỉnh BR-VT Trường Chính trị Lê Xuân Tươi 18 tháng (6/2002 - 12/2003)
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Đánh giá thực trạng trình độ công nghệ của các cơ sở sản xuất thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đề xuât phương án đổi mới trong giai đoạn 2005-2010 Phân viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch ThS. Nguyễn Duy Đức 6 tháng, từ tháng 8/2004 đến tháng 2/2005
2 Nghiên cứu tổng hợp các điều kiện tự nhiên , hiện trạng môi trường và khoáng sản rắn , biển nông ven bờ ( 0 – 40M nước ) nhằm sử dụng và phát triển bền vững đới duyên hải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tỷ lệ 1/200.000 TT ĐC Khoáng sản biển TS. Đào Mạnh Tiến
3 Xây dựng mô hình Thu gom và xử lý chất thải tại cộng đồng dân cư ấp Hải tân – xã Phước Hải huyện Long Đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN ThS. Nguyễn Kim Thanh 12 tháng (8/2002 - 8/2003)