Tổng số lượng truy cập
338049
Số người online
1
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 BCKH: Khảo sát hiện trạng môi trường sinh học phục vụ quy hoạch phát triển KT-XH và bảo tồn tính đa dạng sinh học của tỉnh BR-VT Viện Sinh học nhiệt đới PGS Đoàn Cảnh 1997
2 BC đề tài KH: Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường nước, không khí và xây dựng các biện pháp tổng hợp BVMT khu vực Côn Đảo Trung tâm Bảo vệ môi trường (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT) PTS Lê Trình, KS Nguyễn Quốc Bình 1997
3 Đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh BR-VT và các biện pháp bảo vệ Sở Khoa học Công nghệ và môi trường tỉnh BR-VT Lê Tự Trình; Nguyễn Văn Hoàng 1998
4 Dự án Thành lập trạm giám sát môi trường biển Vũng Tàu - Côn Đảo Sở KHCNMT tỉnh PTS Nguyễn Văn Hoàng 1996-1998
5 BCKH: Đánh giá ô nhiễm môi trường hạ lưu sông Thị Vải, vùng rừng ngập mặn và đề xuất phương án quản lý môi trường Viện Sinh học Nhiệt đới PGS Đoàn Cảnh 1998
6 Đề tài: Xác định nguồn gốc chất thải ô nhiễm vùng biển VT-Côn Đảo, biện pháp ngăn chặn, xử lý và BVMT Trung tâm Nghiên cứu phát triển an toàn và môi trường dầu khí PTS. Nguyễn Đức Huỳnh 1998
7 Điều tra xây dựng dự án đầu tư và phát triển vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn 1998 - 2002 UBND tỉnh 1997
8 Điều tra đánh giá hiện trạng tài nguyên động vật và thực vật vườn quốc gia Côn Đảo - Đề xuất các biện pháp khôi phục rừng sau cơn bão Linda Phân Viện quy hoạch rừng II ThS. Ngô Út từ tháng 1/1998 đến 12/1998
9 Điều tra cơ bản hiện trạng hoạt động tàu thuyền trên địa bàn tỉnh BR-VT, đề xuất biện pháp quản lý và quy chế bảo vệ môi trường đối với tàu thuyền Viện Kỹ thuật nhiệt đới và BVMT ThS. Nguyễn Quốc Bình; KS. Trương Thành Công 1999
10 Khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường các bãi biển chính ở TP VT, xây dựng các biện pháp phòng chống ô nhiễm Trung tâm BVMT - TP HCM ThS. Nguyễn quốc Bình, ThS. Hoàng Khánh Hoà 1999